کاه- گل-درپشت بام-پروژه -دانشجوی- کاه گل

فارغانات فارغانات چنانکه در بخش خانه ها اشاره شده دیوارها و سقف های ساخته شده از خشت و گل از کاهگل پوشیده می شد. و روی بامهای خشت و گلی نیز پوشیده از کاه گل بود. فلسفه ی کاه گل مالی دیوارها و پشت بام این بود که ساختمان ایجاد شده از روی هم گذاشتن … ادامه خواندن کاه- گل-درپشت بام-پروژه -دانشجوی- کاه گل