مهرانگیز سالاری-مدرس-بین المللی-خوراک سنتی–محقق- مستند ساز

مهرانگیزسالاری: یک دستگاه به تنهایی نمیتواند حافظ فرهنگ و اصالت یک استان باشد، هرچند مجموعه میراث فرهنگی زحمات زیادی را برای حفظ و ترویج فرهنگ غذاهای بومی استان هرمزگان کشیده است ولی باید قبول کرد که منابع محدود یک اداره جوابگوی این مهم باشد و همه مدیران و مسئولین باید به هنرمندان این استان کمک کنند .

ادامه خواندن مهرانگیز سالاری-مدرس-بین المللی-خوراک سنتی–محقق- مستند ساز